Lokal förvaltning av Hvens natur och kulturvärde

Kan och vill vi förvalta Hvens natur och kulturvärde lokalt?

Det var temat på en träff med berörda parter från ön, kommunen och länsstyrelsen på Backafallsbyn den 6 april.. Orsaken till denna träff var att vi nu återigen står inför ett misslyckande i uppgiften att förvalta öns natur och kulturvärde och att detta från olika håll uppmärksammats i varierande grad. Skillnaden denna gång är att det nu finns en bredare samsyn kring att det står illa till och varför. Det finns också denna gång en vilja från flera håll, att aktivt delta i uppgiften att hitta en långsiktigt hållbar lösning och att se till att det denna gång kommer att lösas bättre.

Varför har det inte fungerat tidigare?

Låt oss här nöjas med att konstatera att orsakerna är många och går ända tillbaka till 70 talet, långt före bildandet av reservaten och att redogöra för detta här skulle kräva många sidor.

Vad gör situationen annorlunda denna gång och varför skulle det fungera bättre nu?

Sverige och många andra länder inom EU har uppmärksammat att de genom sin underskrift av ”FN konventionen om biologisk mångfald” i Rio 1992, har förbundit sig att till 2020 ha genomfört en massa saker. Detta har gjort att Regeringen för cirka en månad sedan gav Naturvårdsverket i uppdrag att till i höst ha utrett och inkommit med förslag på vilka åtgärder som skall utföras för att dessa mål skall nås, speciellt artikel 8j, 10c och Aichi-mål 18 (Nagoya 2010) som handlar om lokal förvaltning av natur och kulturvärde.

För att dessa mål skall kunna nås är alla berörda överens om att det kommer att krävas ett samarbete mellan de olika myndigheter som berörs (naturvårdsverk, jordbruksverk och riksantikvariatet). Det kommer att vara svårt för dessa kolosser att plötsligt börja samarbeta, så genom att vi lokalt är förberedda att administrera och förvalta de resurser som genom detta kommer att finnas tillgängliga har vi en chans att få den ekonomiska delen av ett sådant åtagande säkrat för en lång tid framöver.

Detta kommer inte att ha någon effekt på hur det kommer att se ut i backarna och på ön denna säsong, men det är viktigare att göra rätt, än snabbt.

En lokal förvaltning av öns natur och kulturmiljö innefattar inte bara naturreservaten i backarna, utan inbegriper all natur och kulturmiljö på ön. De gamla vallarna mellan åkrarna och längs vägarna, märgelhålen, dammarna, fornminnena och Mossen, som då kanske äntligen skulle kunna åtgärdas så att man vågar gå in där utan att vara rädd för att få ett träd över sig. En upprustning och bra fortsatt förvaltning av dessa saker kommer inte bara att ha stor betydelse för oss som bor här, utan kommer också att betyda mycket för alla besökare och stärker därför vårt varumärke – Hven.

På längre sikt kommer detta inslag av betesdjur i backarna och ett varierat landskap innebära ett stort engagemang från alla på ön som kommer att garantera den delen av ekonomin som inte de offentliga insatserna kan täcka.

Det är det som krävs för att det skall vara långsiktigt hållbart.

Hur skall detta genomföras?

Tanken är att en lokal organisation som har avtal med och viss finansiering av de offentliga aktörerna (Kommun, Region, Länsstyrelse) sköter deras åtaganden att förvalta öns natur och kulturvärden med lokala krafter och entreprenörer.

Detta innebär att på ön bedriva djurhållning med på ön permanenta besättningar av lämpliga raser för att på ett hållbart sätt hävda öns kulturmarker. Investeringar i byggnader, anläggningar och inventarier för detta ändamål finansieras av investerings och projektbidrag som medfinansieras av de offentliga aktörerna.

För att detta skall fungera krävs avtal om skötsel, tillgång till mark och odling av vinterfoder. Vilket kräver att ersättningsnivåerna för dessa tjänster ar rimliga och att alla inblandade är överens.

Möjligheten för allmänheten att delta praktiskt och ekonomiskt för att möjliggöra ett brett engagemang och hållbara förutsättningar kommer att genomföras.

När kan detta bli verklighet?

Vi hoppas att arbetet med detta skall kommit så långt i vinter, att det kan smygas igång under 2018.

Mötet gav Byalaget mandat att fortsatt undersöka möjligheterna för att genomföra åtgärder för att nå nämnda mål och att under april och eventuellt en bit in i maj, ha arbetat fram ett underlag att presentera för alla berörda och övriga intressenter.