Angående lokal förvaltning av vår Natur- och Kulturmiljö

Vi fick den 29 maj av Leader-området nordvästra Skåne med Öresund beviljat vår ansökan om medel till en förstudie.

En förstudie för att förankra, undersöka och skapa förutsättningarna för hur Hvens föreningsliv och gröna näringar tillsammans med Länsstyrelse, Region och Kommun i ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) kan lokalt förvalta öns natur- och kulturmiljö.

Meningen var att under sommaren och hösten genomföra denna förstudie som underlag och förberedelse inför den förväntade utlysningen från Naturvårdsverket som troligen kommer i vår gällande lokal förvaltning av natur och kulturmiljö för att uppfylla Sveriges åtagande enligt FN konventionen om biologisk mångfald (CBD).

Nu är processen med att få bidrag inte fullt så enkel som man kunde önska och efter Leader-områdets godkännande skall Jordbruksverket handlägga och formellt bekräfta denna. Det tar i dagsläget cirka 6 månader för Jordbruksverket att genomföra detta. Därtill kommer den tid det tar att få godkänt och utbetalt förskottet så att man kan komma i gång med verksamheten.

Detta var i och för sig ingen överraskning och vi hade därför tidigt börjat undersöka möjligheterna för att få en offentlig kreditgaranti/borgen för en räntefri bankkredit, så att verksamheten kunde starta medan beloppen för utgifterna i budgeten var aktuella.

Nu är styrelsen i en ideell förening personligen ansvarig för en sådant ekonomiskt åtagande och då beloppet i relation till en enskilds styrelseledamots ekonomi inte är obetydligt, kan man inte förvänta sig att dessa skall utsätta sig för denna risk på obestämd tid. Även om förstudien beräknas ta 30 veckor att genomföra, så kan det, i värsta fall, ta ytterligare 1 år innan slututbetalning och ett avslutande av krediten kan ske.

Att en offentlig eller privat part ger ett direkt lån till projektet för att lösa likviditeten godkänns inte av Jordbruksverket, då detta enligt nationella regler, anses vara dubbelfinansiering.

Vi har därför inte lyckats med finansieringen av likviditeten och kommer inte att lyckas med detta, inom den tidsram som vi av olika skäl måste hålla oss inom. Vi kommer därför i nuläget, inte att kunna gå vidare med denna förstudie med den skrivning som är beviljad. Projektplan och budget kommer att revideras och kommer förhoppningsvis att kunna genomföras vid en senare tidpunkt, med eventuellt annan finansiering.

2017-06-20

Sten-Åke